enuk
Тел.: +38 (057) 732-64-06, Факс: +38 (057) 732-78-22

Вигодський Лісокомбінат

Публічне акціонерне товариство «ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

/код ЄДРПОУ 00274232/

 

 

 

 

Вих.№11 від 26.03.2019р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Вигодський лісокомбінат» (Код ЄДРПОУ 00274232 місцезнаходження: 77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького,63, Долинський р-н., Івано-Франківська обл. надалі – Товариство), повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2019 року о 1200 год у адміністративному приміщенні контори ПрАТ «Вигодський лісокомбінат», що знаходиться за адресою: 77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького,63, Долинський р-н., Івано-Франківська обл. (третій поверх, кабінет №309).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 26 квітня 2019 року з 11 год. 00 хв. до 11 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб 21.03.2019р., яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів) – 119 934 250 (сто дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять чотири тисячі двісті п’ятдесят) штук  простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб21.03.2019р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) – 111 577 599 (сто одинадцять мільйонів п’ятсот сімдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять) штук  простих іменних акцій.

Проект порядку денного разом з проектами рішень  щодо  кожного з питань:

 

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі:

Головата Мар’яна Миколаївна – Голова комісії, Кіс Микола Романович – член комісії, Симчич Іванна Романівна – член Комісії.

2. Про затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити  наступний регламент Загальних зборів акціонерів: для доповідей  – до 10 хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом “одна акція – один голос” за допомогою бюлетенів для голосування.

3. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Звіт генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5.Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Розподіл прибутку не проводити в зв’язку з його відсутністю. Не перекритий збиток 2018 року погасити прибутками майбутніх періодів.

8.Про затвердження вчинених у 2018 році  правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством  у 2019 році.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення,характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”, сукупною граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

9.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження особи здійснити державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства та затвердити статут  приватного акціонерного товариства «Вигодський лісокомбінат» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати  статут  приватного акціонерного товариства «Вигодський лісокомбінат» в новій редакції.   Уповноважити генерального директора  Товариства  здійснити  державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uniplyt.com.ua

Довідки за телефоном +380979685787, контактна особа Пенгрин Ліліана Йосипівна

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 309 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Генеральний директор Пенгрин Ліліана Йосипівна

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

 Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період 2018р. Попередній період 2017р.
Усього активів

13595

13787

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1129

1364

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

46

18

Гроші та їх еквіваленти

39

43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10500

-10479

Власний капітал

12937

12958

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1199

1199

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

658

829

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-21

-162

Середньорічна кількість акцій

119934250

119934250

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,00018

-0,0014