enuk
Тел.: +38 (057) 732-64-06, Факс: +38 (057) 732-78-22

Вигодський Лісокомбінат

Публічне акціонерне товариство «ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

/код ЄДРПОУ 00274232/

 

 

 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Вигодський лісокомбінат» (Код ЄДРПОУ 00274232 місцезнаходження:77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького,63, Долинський район, Івано-Франківська область далі Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 1200 год у приміщенні будинку культури, що знаходиться за адресою: 77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького,63, Долинський район, Івано-Франківська область.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 27 квітня 2017 року з 11 год. 00 хв. до 11 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань:

 1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію в складі:

Головата Маряна Миколаївна – Голова комісії, Кіс Микола Романович – член комісії, Симчич Іванна Романівна – член Комісії.

 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, та затвердження регламенту.

Проект рішення:

  1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Дубас Юрія Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів – Дяків Надію Григорівну.

  2. Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозиції, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам та співдоповідачам подавати у письмовій формі.

 1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

  1. Звіт генерального директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

  2. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 1. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

  1. Звіт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.

  2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

 1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 р.

Проект рішення:

  1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. затвердити.

  2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

  3. Висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

7. Розподіл  прибутку   Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

7.1. Розподіл прибутку не проводити в зв’язку з його відсутністю. Не перекритий збиток 2016 року погасити прибутками майбутніх періодів.

8. Про зміну типу  Товариства.

Проект рішення:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

9.1. У зв’язку із зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування: українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Вигодський лісокомбінат»,

Скорочене найменування: українською мовою – ПрАТ «Вигодський ЛК».

9.2. У звязку із зміною найменування Товариства уповноважити генерального директора Товариства вчинити необхідні дії, щодо внесення змін в правовстановлюючі документи Товариства та замінити Свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

10.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10.2. Надати повноваження Голові загальних зборів Дубасу Юрію Володимировичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Дяків Надії Григорівні на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Надати повноваження Голові загальних зборів Дубасу Юрію Володимировичу та Секретарю Загальних зборів акціонерів Дяків Надії Григорівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

10.4. Уповноважити Генерального директора Пенгрин Лілану Йосипівну здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту в органах державної реєстрації.

11. Внесення змін до Положень Товариства: про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

12. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Наглядової ради товариства у складі: Голови Наглядової ради – Літвінова Сергія Олексійовича, та членів Коломійця Анатолія Анатолійовича та Моренка Вячеслава Анатолійовича.

13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

13.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови ревізійної комісії – Гурка Володимира Анатолійовича, Манасьяна Павла Акоповича та Дубаса Юрія Володимировича.

14. Обрання Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Обирається кумулятивним голосуванням.

15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обирається кумулятивним голосуванням.

16. Затвердження договорів, укладених з банківськими установами, пролонгація діючих та надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити наступні договори укладені з банківськими установами, а саме АТ «Укрексімбанк»: іпотечний договір №5416Z/4 від 14.12.2016 року; договір поруки №5416Р6 від 14.12.2016 року та договір застави №5416Z8 від 14.12.2016 року.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміциляції векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ “Укрексімбанк”, сукупною граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного в робочі дні з 8 до 12 години в кабінеті 334, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення

Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Генеральний директор Пенгрин Ліліана Йосипівна

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : www.uniplyt.com.ua

Довідки за тел.+380979685787

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вигодський ЛК»(тис.грн.)

Найменування показника

Звітний період 2016р.

Попередній період 2015р.

Усього активів

13891

14031

Основні засоби (первісна вартість)

1464

1740

Довгострокові фінансові інвестиції

11900

11900

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

382

220

Грошові кошти та їх еквіваленти

15

59

Нерозподілений прибуток

-10318

10160

Власний капітал

13119

13277

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

772

754

Чистий прибуток (збитки)

-158

-1003

Середньорічна к-сть акцій

119934250

119934250

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

11

Затверджено на засіданні Наглядової ради.