enuk
Тел.: +38 (057) 732-64-06, Факс: +38 (057) 732-78-22

Порядок денний ПАТ “Вигодський лісокомбінат” 2015”

Публічне акціонерне товариство «ВИГОДСЬКИЙ ЛІСОКОМБІНАТ»

/код ЄДРПОУ 00274232/

Повідомлення про загальні збори

Шановні акціонери!

Публічне акціонерного товариства «Вигодський лісокомбінат» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2015 року за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, смт.Вигода, вул. Данила Галицького,63 (будинок культури).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 09 квітня 2015 року з 09-00 до 10-45 годин за адресою проведення Загальних зборів акціонерів.

Початок Загальних зборів акціонерів об 11-00 годині 09 квітня 2015 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Вигодський лісокомбінат» 03 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Затвердження голови зборів та секретаря зборів.

  2. Обрання складу Лічильної комісії.

  3. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

  4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.

  5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово–господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження балансу Товариства за 2014 рік.

  6. Порядок розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків.

  7. Затвердження договорів, укладених з банківськими установами, пролонгація діючих та/або укладення нових договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

Звітний 2014

Попередній 2013

Усього активів

14459

15218

Основні засоби

2070

2243

Довгострокові фінансові інвестиції

11901

11901

Запаси

88

88

Сумарна дебіторська заборгованість

260

845

Грошові кошти та їх еквіваленти

14

1

Нерозподілений прибуток

-9157

-8283

Власний капітал (інший додатковий капітал)

14280

15154

Статутний капітал

1199

1199

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

179

64

Чистий прибуток (збиток)

-9157

-8283

Середньорічна кількість акцій (шт.)

119 934 250

119 934 250

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

10

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним зборів в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцем знаходження Товариства за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський район, смт. Вигода, вул. Д. Галицького,63. Відповідальна особа за ознайомлення з документами Пенгрин Ліліана Йосипівна, кабінет №313. При цьому, до правління подається письмове клопотання з переліком необхідних для ознайомлення документів. Для ознайомлення з документами та для участі у зборах пред’являється паспорт, а для представників юридичних осіб, також, довіреність на представника.

Довідки за тел.: 0504333101, 0347761035.